Polityka prywatności

Polityka prywatności Europejskiej Blogosfery Obywtelskiej - ObywateleUE.pl

Niniejszy dokument zawiera istotne informacje dla Użytkowników odnoszące się do ich danych, zbieranych i przetwarzanych podczas korzystania przez nich z Europejskiej Blogosfery Obywatelskiej – ObywateleUE.pl (Blogosfera).

Wszelkie pojęcia używane w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie Europejskiej Blogosfery Obywatelskiej – ObywateleUE.pl, pod warunkiem braku odmiennego zastrzeżenia lub niespójności z kontekstem.

I. Dane osobowe Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora danych osobowych zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest MY OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713123; NIP: 7010797759; REGON: 369300940 (Administrator).

Jakie dane przetwarzamy?

W celu świadczenia niektórych usług na Blogosferze wymagane jest założenie Konta Użytkownika. Konto Użytkownika można zarejestrować bezpośrednio na Blogosferze, w tym przypadku przetwarzamy następujące dane osobowe: adres e-mail, nick, login oraz wizerunek, jeżeli Użytkownik zamieścił zdjęcie profilowe. Konto Użytkownika można założyć również za pośrednictwem portalu Facebook. Przetwarzamy wtedy nazwę Użytkownika używaną przez niego na profilu na Facebooku i adres e-mail podany przez Użytkownika na Facebooku. Jeśli niezalogowany Użytkownik kontaktuje się z nami przez Formularz kontaktowy, korzystamy z podanego przez niego adresu e-mail w celu udzielania odpowiedzi oraz ewentualnie podjęcia żądanych przez niego działań. Ponadto, nasz system automatycznie zapisuje numer IP Użytkowników.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na Blogosferze, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Europejskiej Blogosfery Obywatelskiej – Obywatele UE.pl i dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych zapisanych w Koncie Użytkownika jest niezbędne. W przypadku usługi Newsletter podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażona przez niego zgoda. Administrator korzysta z danych osobowych wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi i świadczenia usług na Blogosferze, w tym rozpatrywania reklamacji, realizacji przez Użytkownika prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz komunikacji z Użytkownikami. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie udzielonej przez niego zgody, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jak cofnąć zgodę, zrezygnować z Newslettera i usunąć Konto Użytkownika opisuje Regulamin Europejskiej Blogosfery Obywatelskiej – Obywatele UE.pl . Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Europejskiej Blogosfery Obywatelskiej – ObywateleUE.pl. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (RODO). Rejestracja oraz podanie w jej trakcie danych osobowych na Blogosferze jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz w zakresie adresu e-mail korzystania z usługi Newsletter. Administrator w celu świadczenia usług za pośrednictwem Blogosfery korzysta z zewnętrznych podmiotów świadczących na jego rzecz obsługę Blogosfery. Z tych względów oraz ze względów technicznych Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego w niniejszym dokumencie celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Ponadto, wszystkie osoby przetwarzające na użytek Blogosfery dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora zgodnie z art. 29 RODO. Administrator może w szczególności przekazywać adresy e-mail, podawane przez Użytkowników przy zgłaszaniu chęci otrzymywania Newslettera:
a) Spółce FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy al. 29 Listopada 155 C, 31-406 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000497051,
b) Spółce GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, zarejestrowaną przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000187388, NIP: 9581468984,
c) Spółce UAB MailerLite spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilnie, przy ul. J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa,
d) TFB Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000499144, NIP 6762474679, REGON 123048916, dostawcy serwisu Getall.pl,
e) Innym usługodawcom wybranym przez Administratora,
w celu realizowania przez udostępniane przez nich programy komputerowe / serwisy internetowe przesyłania wiadomości w ramach usługi Newsletter. Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom dane mające charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.
Dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia Konta Użytkownika lub czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez czas potrzebny dla obrony w przypadku ewentualnego dochodzenia przez Użytkownika roszczeń przeciwko Administratorowi wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Blogosfery, których okres przedawnienia wynosi 10 lat. A więc nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż 10 lat od czasu zakończenia świadczenia za pośrednictwem Blogosfery usług przez Administratora na rzecz Użytkownika.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Blogosfery nie są poddawane profilowaniu, poza korzystaniem z plików cookies w celu dostosowywania do Użytkowników wyświetlanych im reklam na Blogosferze. Więcej informacji o korzystaniu plików cookies w ramach Blogosfery znajduje się w Polityce Cookies (pkt II poniżej).

Rejestracja i logowanie przez konto na Facebooku

Osoby mające zarejestrowane konto na portalu Facebook mogą skorzystać z możliwości założenia Konta Użytkownika za pośrednictwem Facebooka. Poprzez założenia Konta Użytkownika na Blogosferze Administrator nie nabywa żadnych uprawnień do konta Użytkownika na Facebooku, w szczególności nie ma możliwości publikowania jakichkolwiek treści na nim. Informacje o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje dane, można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/help/223184117694507?helpref=related oraz https://www.facebook.com/policy.php.

Przetwarzanie danych zbieranych automatycznie

Podczas wizyty Użytkownika na Blogosferze zbierane są automatycznie dane dotyczące logowania: adres IP, data i godzina rejestracji Konta Użytkownika, data i godzina logowania do Blogosfery. Dane te są wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją Blogosferą. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych dotyczących odwiedzania Blogosfery. 

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora i ich poprawiania. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany podanego przez niego adresu e-mail – po zalogowaniu się i wejściu w “Panel Zarządzania” (ikona zębatego koła), następnie należy wejść w “Ustawienia” i wybrać zakładkę “Konto”. Użytkownik może samodzielnie zmienić swoje zdjęcie profilowe wybierając w “Ustawieniach” zakładkę “Profil”. Jeżeli Użytkownik chce zmienić inne podane przez niego dane osobowe powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, może zwrócić się bezpośrednio do Administratora z żądaniem umożliwienia mu dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie, w szczególności przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, w tym zabezpieczające je przed dostępem do nich osób trzecich. Należy jednak pamiętać, że żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczny. Dane o szczególnym znaczeniu – w tym hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

II. Polityka Cookies

Administrator zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, smartfon, tablet) pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika w celu korzystania z Blogosfery. Zawierają one m. in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz nazwę ciasteczka. Dane umieszczone w plikach cookies nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Na Blogosferze mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych podmiotów trzecich. Podmioty te mają własne zasady dotyczące prywatności i korzystania z plików cookies. Administrator nie ma wpływu na zawartość plików cookies wysyłanych przez strony internetowe podmiotów trzecich, do których linki umieszczone są na Blogosferze.

Cele, w jakich stosowane są pliki cookies

Na Blogosferze stosowane są pliki cookies w celach:
– umożliwienia korzystania z niektórych usług dostępnych na Blogosferze – w szczególności uwierzytelniających Użytkownika podczas logowania;
– dostosowania zawartości Blogosfery wyświetlanej Użytkownikowi do jego indywidualnych preferencji;
– statystycznych – ustalania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Blogosfery, co pozwala na ulepszanie jego struktury i zawartości;
– utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik, który się nie wylogował, wchodząc ponownie na stronę internetową Blogosfery, z tej samej przeglądarki internetowej i tego samego urządzenia końcowego, nie musi się ponownie logować na Blogosferze; Przeglądarki internetowe na ogół domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach używanej przez niego przeglądarki internetowej, w szczególności może zablokować automatyczną obsługę plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Blogosfery.

Analityka i reklama na Blogosferze

Niektóre informacje pochodzące z plików cookies mogą być udostępniane współpracującym z Administratorem reklamodawcom oraz partnerom. Administrator w celach analitycznych korzysta z oprogramowania firmy Gemius Sp. z o.o. obejmującego określanie zainteresowań Użytkowników. Użytkownik może skorzystać z narzędzia prywatności Gemius wybierając opcję: http://privacypolicy.gemius.com/ i dokonać ustawień wedle swoich preferencji. Administrator używa również z narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. z siedzibą w USA (Google), w celach statystycznych. Użytkownik może skorzystać z narzędzia Google wchodząc na stronę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl i dokonać ustawień wedle swoich preferencji. 

Czytaj więcej o stosowanych przez Administratora Blogosfery narzędziach analityczno-marketingowych:
Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Google Adwords. Korzystamy z narzędzi marketingowych Google AdWords zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystujemy również narzędzia remarketingowe. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy. 

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

SmartLook

Korzystamy z narzędzia SmartLook, zapewnianego przez Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horakove 13, Brno, 602 00, Czechy. Z pomocą SmartLook analizujemy Twoje zachowania na naszych stronach, takie jak czas spędzany na poszczególnych stronach, przyciski, w które klikasz, linki, z których korzystasz itp. Robimy to w celu optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem doświadczenia użytkownika. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci optymalizacji naszych stron internetowych.
SmartLook wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, by gromadzić informacje na temat Twojego zachowania na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze strony, takie jak numer IP (zanonimizowany), wielkość ekranu, informacje o przeglądarce, lokalizacja, język. SmartLook przechowuje te informacje w ramach psedunonimizowanego profilu. Ani SmartLook, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji w celu Twojej identyfikacji. Więcej informacji odnajdziesz w polityce prywatności SmartLook: https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/.
Możesz sprzeciwić się tworzeniu Twojego anonimowego profilu oraz przechowywaniu informacji na Twój temat przez SmartLook, przechodząc do tej strony: https://www.smartlook.com/opt-out. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy w Twoim przypadku będziemy mogli korzystać ze SmartLook czy nie.

Whitepress

Korzystamy z narzędzia Whitepress, dostarczanego przez WhitePress sp. z o.o., ul. Legionów 26-28, 43-300 Bielsko-Biała. Z jego pomocą analizujemy ruch na naszych portalu myfloor.pl. Robimy to w celach statystycznych. Whitepress wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, by gromadzić informacje na temat Twojego zachowania na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze strony, takie jak numer IP (zanonimizowany), wielkość ekranu, informacje o przeglądarce, lokalizacja, język. Whitepress przechowuje te informacje w ramach psedunonimizowanego profilu. Ani Whitepress ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji w celu Twojej identyfikacji. Więcej informacji odnajdziesz w polityce prywatności Whitepress: https://www.whitepress.pl/polityka-prywatnosci. W ramach plików cookies nie są przechowywane jakiegokolwiek dane osobowe. Informacje techniczne przechowywane w ramach plików cookies są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowego działania czatu. Smartsupp.com, s.r.o. gwarantuje poszanowanie prywatności osób korzystających z czatu. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności Smartsupp: https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/.

Wtyczki społecznościowe

Przy niektórych treściach publikowanych na Blogosferze stosowane są tzw. wtyczki do mediów społecznościowych: np. Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Wykop (serwisy społecznościowe), za pomocą których można udostępnić treści opublikowane na Blogosferze. Przy korzystaniu z wtyczek do mediów społecznościowych obsługujące je serwisy społecznościowe mogą pobrać dane Użytkownika.

Wtyczki do mediów społecznościowych zintegrowane z Blogosferą umożliwiają serwisom społecznościowym uzyskanie informacji, z jakiego adresu IP Użytkownik odwiedza Blogosferę, niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany lub zarejestrowany w danym serwisie społecznościowym. Dane pobierane przez wtyczki społecznościowe mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy przeglądarką internetową, z której korzysta Użytkownik a operatorem serwisu społecznościowego.

Na stronach internetowych Blogosfery znajduje się przycisk „Udostępnij” pozwalający na publikowanie przez Użytkownika treści z Blogosfery na jego profilu w serwisie społecznościowym:

  • Facebook, spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Polityka prywatności serwisu Facebook znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php;
  • Twitter, spółki Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107. Polityka prywatności serwisu Twitter znajduje się pod adresem: http://twitter.com/privacy;
  • YouTube, spółki Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia (aplikacje, witryny i urządzenia Google, takie jak wyszukiwarka, YouTube i Google Home – administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited, chyba że w informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność. Polityka prywatności Google LLC i jej podmiotów stowarzyszonych, w tym usług w serwisie YouTube, usług na urządzeniach z Androidem, a także usług oferowanych w witrynach innych firm (na przykład usługi reklamowe) znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
  • LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland, Polityka prywatności serwisu LinkedIn znajduje się pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
  • Instagram, spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Polityka prywatności serwisu Instagram znajduje się pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content;
  • Wykop, spółki Wykop Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-351), ul. Zakręt 8. Polityka prywatności serwisu Wykop znajduje się pod adresem: https://www.wykop.pl/polityka-prywatnosci/.
Reklamodawcy

Niektóre informacje pochodzące z plików cookies zamieszczanych w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również udostępniane współpracującym z Administratorem reklamodawcom oraz partnerom.

Logi serwera

Korzystanie z Blogosfery wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Blogosferą, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą podawane Użytkownikom do wiadomości za pomocą odpowiedniego komunikatu na Blogosferze. Wersja Polityki Prywatności dostępna na Blogosferze jest wersją aktualnie obowiązującą.

Wersja obowiązująca od dnia: 21 września 2020 r.
Ostatnia aktualizacja: 21 września 2020 r.

Strona wykorzystuje pliki cookies.

Informujemy, że stosujemy pliki cookies – w celach statystycznych, reklamowych oraz przystosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Są one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat – Polityka Prywatności.